InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Nowe przepisy w sprawie delegowania pracowników do krajów UE

­­Z dniem 1 maja 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ). Uchyla ono przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L 149 z 05.07.1971 r. ze zm.) z wyjątkiem przypadków określonych w art. 87 ust. 8 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Najważniejsze zmiany w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami to:

1) Dłuższy okres oddelegowania
Nowe rozporządzenie zakłada 24-miesięczny okres oddelegowania. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia delegowania ponad ten okres.

2) Likwidacja formularza E 102
Jako, że nowe przepisy nie przewidują możliwości przedłużenia oddelegowania, ulegnie likwidacji formularz E 102.

3) Zastąpienie formularza E 101
Formularz E 101 zastąpiony zostanie formularzem o symbolu A1.

4) Obowiązek bezpośredniego podlegania ustawodawstwu państwa, w którym pracodawca wysyłający ma siedzibę
Rozporządzenie wykonawcze nr 987/2009 wprowadza zasadę, że pracownik oddelegowany musi, bezpośrednio przed oddelegowaniem przez okres co najmniej 1 miesiąca podlegać ustawodawstwu państwa, z którego ma być oddelegowany.

5) Definicja pracodawcy "normalnie prowadzącego działalność"
Decyzja komisji administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego nr A2, która zastąpiła dotychczasową decyzję nr 181 z 13 grudnia 2000 r. doprecyzowuje kryteria, które musi spełnić przedsiębiorstwo chcące oddelegować swoich pracowników do innego państwa członkowskiego. Decyzja nie zawiera progów ilościowych, nie wskazuje też instytucjom ani pracodawcom jak interpretować wymienione wyżej kryteria.

6) Przerwy w oddelegowaniu
Uregulowana została kwestia przerw w delegowaniu. Według nowej decyzji nr A2 krótkie przerwy spowodowane np.: urlopem, chorobą, szkoleniem itp. nie powodują przerwania delegowania. Dopiero przerwa dłuższa niż 2 miesiące może spowodować, że okres delegowania pracownika u tego samego pracodawcy, do tego samego kraju będzie zliczany na nowo.